تامین 50 هزار بسته ارزاق برای خانواده های محرومطلوع بی نشان ها
مسئولیت اجتماعی
1399/1/1 تا
1399/1/31
تهران - محلاتی ( شرق تهران )

پروژه با موفقیت خاتمه یافت.


مختصراً


هدف، تامین 50 هزار خانواده کم بضاعتی است که بخاطر شرایط، رونق کسب و کارشان کم شده. مشتاق همراهی و همدلی شما هستیم.

تخصص های مورد نیاز


عنوان تعداد باقیمانده توضیحات تو هم هستی ؟
تامین مواد غذایی 10 مشاهده
بسته بندی 10 مشاهده
پخش بسته ها 10 مشاهده

تشریح پروژه

کرونا اگر دست هایمان را از هم دور کرد، اما دل هایمان را بهم بیشتر نزدیک کرد.

تابحال، بیش از دو هزار خانواده کم بضاعتی که بخاطر شرایط، رونق کسب و کارشان کم شده، بسته ارزاق اهدا شد و خنده و نور را به خانه هایشان بردیم.

امروز در کنار مردان و زنان ایرانی ایستاده ایم تا با ارسال بسته های ارزاق، خنده را به 50 هزار خانواده هدیه بدهیم. مشتاق همراهی و همدلی شما عزیزان در پوریش مهرورزی هستیم.

به عزیزانی برای کمک رسانی در :

  •  تامین مواد غذایی
  • بسته بندی مواد غذایی
  • پخش بسته ها در بین گروه های هدف

نیازمندیم.

گزارش کامل از پروژه، توسط «جمعیت طلوع بی نشان ها» بطور مستمر ارائه میشود.


تصاویر